MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#เมทนีดลคัดกรองสุขภาพทีมเชิดสิงโต🦁จาก วัดจีนปึงเถ่ากงม่า ก่อนเข้าโรงเรียน
#มาตรการเข้ม!ตรวจคัดกรองสุขภาพ_2022
นำโดยผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล มอบหมายทีมสุขอาชีวอนามัย 🥰
👩‍⚕️ตรวจคัดกรองสุขภาพทีมเชิดสิงโตเตรียมพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ทีมตรวจคัดกรองเก็บตัวอย่างการตรวจ
ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอันเป็นที่รักของเราทุกคน 👩‍⚕️ทางทีมสุขอาชีวอนามัยยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง💖
ในสถานการณ์ควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019 ทีมสุขอาชีวอนามัย
ตรวจคัดกรองสุขภาพด้วยเครื่องมือโควิด Antigen test kit (ATK) ผลเป็นลบไม่พบเชื้อ (Negative) ทุกคนค่ะ
#เมทนีดล ได้อันเชิญทีมเชิดสิงโต🦁จาก วัดจีนปึงเถ่ากงม่า ⛩️🔴เพื่อมาเบิก #ปีขาล_2022 🐯
เเห่งโชคลาภ พลังเเละความสุขที่เมทนีดล
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
🦁การเชิดสิงโต เป็นสิริมงคล 🎋เสริมโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งการเฉลิมฉลองของชาวจีน "🧨🎇
🏩โรงเรียนเมทนีดล ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) จึงได้จัดโครงการงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติประจำปี
(The 13th International Culture and Food Fair) ณ โรงอาหารลานเอนกประสงค์
เพื่อให้เกียรตินักเรียน ผู้ปกครองทุกชนชาติ อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม การแต่งกาย ภาษา รวมไปถึงกรรมวิธีการประกอบอาหาร ว่าแต่ละเชื้อชาติมีความเป็นอยู่และดำรงชีวิตแตกต่างกันเช่นไร และนักเรียนสามารถนำไปประยุกตใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการประกันคุณภาพอัตลักษณ์ของ
นักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเด่นภาษาต่างประเทศ อย่างแท้จริงในทุกระดับชั้น🎏🎐🎋

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design