MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

🥁🥁รัวกลองฉลองชัย大 大ต้า!ต้า เมทนีดลใจใหญ่จัดได้ยิ่งใหญ่เเบบปลอดภัยเสมอ
🏮⛩ชาวจีนมีความเชื่อกันว่า ผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโต จะมีโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคล จึงได้มีการสืบทอดการแสดงมากว่าพันปี ผอ.ฝนของเราเชิญสิงโต พร้อมมังกรเก้าเซียน จาก
#ปึงเถ่ากงม่าขอนเเก่น
เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองที่รักได้เรียนรู้ มีความสุข หัวใจเเข็งเเรงตามพลังของกลองสะบัดชัยให้ทุกครอบครัวที่รักเมทนีดลมีความสุขความเจริญด้วยกัน👑💍💵💰💴💷 ทั้งนี้เราได้เห็นรอยยิ้ม ความตั้งใจในการชมการเเสดงอย่างดีของนักเรียนทุกระดับชั้น
โดยมีท่านผู้อำนวยการ #ดร #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💖 เปิดงานพร้อมกล่าวความสำคัญของกิจกรรมวันนี้ค่ะ เราทีมเมทนีดลพร้อมเสมอทั้งการเรียนเเบบอินสคูลหรือออนไลน์ ยินดีที่ผู้ปกครองให้การตอบรับเราอย่างดีเสมอมา เเละมีผู้ปกครองใหม่เข้ามาสมัครเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพราะโรงเรียนมีความโดดเด่นมากมาย เรียนรู้ผ่านกิจกรรม จึงทำให้นักเรียนไม่เครียดเเละเข้าใจมากกว่าไปนั่งท่องจำ นักเรียนเมทนีดลจึงมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากๆๆทุกรุ่นเก่งดีมีความสุขในสภาพเเวดล้อมที่ปลอดภัย
ทั้งนี้เสน่ห์อีกอย่างของเมทนีดลคือ
ขณะนี้โรงเรียนเมทนีดลของเรามีจำนวนสมาชิก 19 ประเทศทั่วโลก
พร้อมใจจัดโครงการงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติประจำปีครั้งที่ 13
(The 13th International Culture and Food Fair)
หัวหน้ากิจกรรมที่เข้มเเข็งครั้งนี้ คือ ทิชเชอร์ไมค์ เเละ คุณครูสุ 👱🏻‍♂️👩🏻
💖ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อากาศดี ปลอดโปร่ง โล่งสบาย
ณ โรงอาหารลานเอนกประสงค์ เพื่อให้เกียรตินักเรียน ผู้ปกครองทุกชนชาติ อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม การแต่งกาย ภาษา รวมไปถึงกรรมวิธีการประกอบอาหาร ว่าแต่ละเชื้อชาติมีความเป็นอยู่และดำรงชีวิตแตกต่างกันเช่นไร และนักเรียนสามารถนำไปประยุกตใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการประกันคุณภาพอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเด่นภาษาต่างประเทศ อย่างแท้จริงในทุกระดับชั้น🇹🇭🇻🇳🇺🇸🇹🇷🇦🇪🇸🇷🇵🇱🇪🇬🇧🇫
ทั้งนี้ทีมเชิดสิงโตรับการตรวจ ATK โดยสาธารณสุขเเคท หน่วยสุขอาชีวอนามัยเมทนีดล อย่างเรียบร้อยก่อนวันเข้างาน

 

#Mataneedol School will be holding our 13th Annual International
Culture and Food Fair on February 17, 2022, from 8:30 a.m. – 12:00 p.m.

at our school Recreational Area. At Mataneedol School, we offer a curriculum which puts an emphasis
on Multicultural Education (ME) teaching students from 19 different counties all over the world.
We hold our ICFF every year to honor our diverse community and to teach our students
useful and interesting factors such as ways of life, languages, traditional clothing,
and ways of creating various foods from different cultures that our children can apply
to their everyday lives. Moreover, events such as this support the quality foundation of our school vision in nurturing our students of all ages to be outstanding in foreign languages (beginning with but not
limited to English, Chinese or Japanese).🇹🇭🇻🇳🇺🇸🇹🇷🇦🇪🇸🇷🇵🇱🇪🇬🇧🇫

 

#美达尼顿学校将于2022年2月17日上午8:30至下午12:00在学校娱乐区举办我们的第
13届年度国际文化与食品博览会

在美达尼顿学校,我们提供的课程强调多元文化教育(ME)教授来自世界19个不同国家的学生。

们每年都举办ICFF,以表彰我们多元化的社区,并向我们的学生传授有用且有趣的信息,
如生活方式、语言、传统服装,以及从不同文化中创造各种食物的方法,让
我们的孩子能够应用于他们的日常生活。此外,这个活动支持我们学校视野中的素质基础,培
养我们所有年龄段的学生在外语方面突出(但不仅限于英语、汉语或日语)。🇹🇭🇻🇳🇺🇸🇹🇷🇦🇪🇸🇷🇵🇱🇪🇬🇧🇫

 

 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design