MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

โรงเรียนเมทนีดล นำโดยผู้บริหาร💃
คณะคุณครูและบุคลากร👩🏼‍💼🧑🏼‍💼👩‍🍳👨‍✈️
ขอกราบขอบพระคุณ🙏🏻💕
👨‍👩‍👦สมาชิกเมทนีดลครอบครัวเมทนีดลทุกท่านเข้าร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อนักเรียน
ได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมที่หลากหลายนานาประเทศต่อเนื่องทุกปี
ยิ่งใหญ่อลังการ รับประทานอิ่มอร่อยแบบปลอดภัยเสมอ
โดยมีผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💖 ประธานพิธีให้ความสำคัญงานวัฒนธรรม
และอาหารนานาชาติประจำปีครั้งที่ 13
(The 13th International Culture and Food Fair) 🌭🍔🍝🍛🥗🥙🥞เพื่อให้นักเรียน
ผู้ปกครองที่รักได้เรียนรู้
มีความสุข เติมความรักให้ทุกครอบครัวเมทนีดลของกิจกรรมวันนี้ค่ะ เราทีมเมทนีดลพร้อมเสมอ
ทั้งการเรียนเเบบอินสคูลหรือออนไลน์ ยินดีที่ผู้ปกครองให้การตอบรับเราอย่างดีเสมอมา
เเละมีผู้ปกครองใหม่เข้ามาสมัครเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพราะโรงเรียนมีความโดดเด่นมากมาย
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม จึงทำให้นักเรียนไม่เครียดเเละเข้าใจมากกว่าไปนั่งท่องจำ นักเรียนเมทนีดลจึงมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากๆๆทุกรุ่นเก่งดีมีความสุขในสภาพเเวดล้อมที่ปลอดภัย
ทั้งนี้เสน่ห์อีกอย่างของเมทนีดลคือ
ขณะนี้โรงเรียนเมทนีดลของเรามีจำนวนสมาชิก 19 ประเทศทั่วโลก
พร้อมใจจัดโครงการงานวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติประจำปีครั้งที่ 13
(The 13th International Culture and Food Fair)
หัวหน้ากิจกรรมที่เข้มเเข็งครั้งนี้ คือ ทิชเชอร์ไมค์ เเละ คุณครูสุ 👱🏻‍♂️👩🏻
💖ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อากาศดี ปลอดโปร่ง โล่งสบาย
ณ โรงอาหารลานเอนกประสงค์ เพื่อให้เกียรตินักเรียน ผู้ปกครองทุกชนชาติ อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู้
ถึงวัฒนธรรม การแต่งกาย ภาษา รวมไปถึงกรรมวิธีการประกอบอาหาร ว่าแต่ละเชื้อชาติมีความเป็นอยู่และ
ดำรงชีวิตแตกต่างกันเช่นไร และนักเรียนสามารถนำไปประยุกตใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการประกันคุณภาพอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเด่นภาษาต่างประเทศ
อย่างแท้จริงในทุกระดับชั้น🇹🇭🇻🇳🇺🇸🇹🇷🇦🇪🇸🇷🇵🇱🇪🇬🇧🇫
#Professional_ATK โดยทีมสุขอาชีวอนามัย อย่างเรียบร้อยก่อนเข้างาน พร้อมสายคล้องคอ Virus Shut Out
ปกป้องร่างกาย เพื่อยกระดับความปลอดภัยต่อเนื่องสมาชิกเมทนีดลมั่นใจ สบายใจตลอดเวลา
ทั้งนี้แม่บ้านมืออาชีพเมทนีดลของเราทำความสะอาด อย่างเข้มข้นสม่ำเสมอ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบรีสชิ่ง🦠⚡
ทำความสะอาด สถานที่เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเมทนีดลทุกคน
☑️ สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
☑️ เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัยเเน่นอน!
☑️ ไม่มีฤทธิ์ต่อผู้ใช้หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่สัมผัสต่างๆ
ปกป้องนักเรียนด้วยนวัตกรรมความสะอาดต่างๆด้านสุขอาชีวอนามัย 👩‍⚕️💯

 

#Mataneedol School will be holding our 13th Annual International Culture and
Food Fair on February 17, 2022, from 8:30 a.m. – 12:00 p.m.

at our school Recreational Area. At Mataneedol School, we offer a curriculum
which puts an emphasis on Multicultural Education (ME) teaching students from 19
different counties all over the world. We hold our ICFF every year to honor
our diverse community and to teach our students useful and interesting factors
such as ways of life, languages, traditional clothing, and ways of creating various
foods from different cultures that our children can apply to their everyday lives.
Moreover, events such as this support the quality foundation of our school
vision in nurturing our students of all ages to be outstanding in foreign languages
(beginning with but not limited to English, Chinese or Japanese).🇹🇭🇻🇳🇺🇸🇹🇷🇦🇪🇸🇷🇵🇱🇪🇬🇧🇫

 

#美达尼顿学校将于2022年2月17日上午8:30至下午12:00在学校娱乐区举办我们的第13
届年度国际文化与食品博览会
在美达尼顿学校,我们提供的课程强调多元文化教育(ME)教授来自世界19个不同国家的学生。
我们每年都举办ICFF,以表彰我们多元化的社区,并向我们的学生传授有用且有趣的信息,
如生活方式、语言、传统服装,以及从不同文化中创造各种食物的方法,让我们的孩子能够应用于他们的日常生活。此
外,这个活动支持我们学校视野中的素质基础,培养我们所有年龄段的学生在外语方面突出(但不仅限于英语、汉
语或日语)。🇹🇭🇻🇳🇺🇸🇹🇷🇦🇪🇸🇷🇵🇱🇪🇬🇧🇫

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design