MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#สุดยอด!👍กล่องวิเศษ🎁เพื่อนักเรียนคุณครูเป็นสำคัญ
ท่านผู้อำนวยการ #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเราค่ะ💃ผู้นำพลังบวกใจดีในการคัดสรรค์อุปกรณ์การเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ดีและ
มีประโยชน์ พร้อมให้คุณครูสร้างสรรค์ความสุข!ส่งมอบคุณครูต่างชาติทุกระดับชั้นอย่างคับคั่งคุณภาพ
💁🏻‍♀️เพื่อให้นักเรียนเมทนีดลทุกคนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขต่อเนื่องกับคุณครูเมทนีดลของเรา
🙏💜ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจเราดูแลบุตร-หลานของท่านต่อเนื่องมาตลอด 14 ปี ขึ้นปีที่ 15 อย่างสวยงามค่ะ 💖

 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design