MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

โครงการ "ขยายสื่อ ขยายความคิด
เพื่อเธอครั้งที่ 22" ในภาคบ่ายหลังจากเสร็จกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนเมทนีดล
ได้มีการจัดกิจกรรมโดยเป็นการแลกเปลี่ยน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ทุนการศึกษา และอื่นๆ กับเพื่อนที่ยังขาดแคลน ซึ่งในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนเห็นควรที่จะร่วมโครงการกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
ขอนแก่น ทางผู้บริหารโรงเรียนเมทนีดล
ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ร่วมกันสมทบทุนทรัพย์และสิ่งของใช้จำเป็น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง นำโดย #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล คณะครูชาวต่างชาติ คณะครูไทยและพนักงาน จะนำสิ่งของ
ไปมอบให้กับเพื่อนนักเรียน
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design