MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

ผู้กำกับเเท้‼️เข้มแข็งความสามารถเป็นเลิศ
#ศฝ.นศท.มทบ.23
"การฝึกหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนภูมิภาครุ่นที่ 5 ประจำปี 2566 เพื่อนำสอนนักเรียน รด.
คือ นร.ผกท.หญิง นิตตยา ชุมวงศ์ (คุณครูอ้อย)
ณ ศฝ.นศท.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร จว.ข.ก.
🪖การฝึกมีรายละเอียดการฝึกตนดังนี้.-
1. ห้วงการฝึก : วันที่ 13 มี.ค.-7 เม.ย.66
2. ยอดผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 40 นาย จาก 32 สถานศึกษา ช.=30 นาย ญ.=10 นาย
3. การดำเนินการฝึกหมุนเวียนดังนี้.-
3.1 การเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญาณชี้แจงการปฏิบัติประจำวัน
3.2 ห้วงเช้าการฝึกวิชายุทธวิธี(ทฤษฎี)
3.3 ห้วงบ่ายการฝึกวิชายุทธวิธี(การปฏิบัติ)
3.4 การออกกำลังกาย
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้หน่วยยังให้ความสำคัญในการป้องกันโรคลมร้อนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการฝึกด้านต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับการฝึกฯ ปลอดภัยทุกนาย เพื่อสานต่อให้ประเทศชาติของเรา 🇹🇭

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design