MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

ผลการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมฝึกทักษะอาชีพและการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน ต้นหม่อนที่เราปลูกเองในโรงเรียน 🌱
เมทนีดลคุณภาพล้ำหน้าเเห่งการศึกษา
ในงานมหกรรมการศึกษา 6 ปีแห่งการบูรณาการ
สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น
💃นำโดยท่านผู้บริหารหญิงคนเก่งจิตใจดี
🕺คุณครูต่างชาติ
Mr. Michael Dolbow (T.Mike)
🤖แสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำโดย
👩‍🎓เด็กหญิงกัญดาริน วงศ์เกษม(Mintra)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (G.7)
🧑‍🎓เด็กชายทินาคม ญารเวไลเนน (Pun Pun)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (G.9)
🧑‍🎓เด็กชายณัฎฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต
(Nattha)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(G.9)
👩🏼‍💻โค้ชผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด💜
🙏🏻ขอบพระคุณ ผศ.ดร.เกษร วงศ์เกษม คุณเเม่มินตราที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนงานเอไอเป็นอย่างดียิ่ง
🧍🏻‍♀️วิชาการ
นางสาวสุพรรษา บุตตเขียว (คุณครูสุ)
👩🏻‍🏫 คุณครูไทย
นางสาวภัทราภรณ์ เทียมสม (คุณครูเอมมี่)
👩‍⚕️สาธารณสุข
นางสาวสุธิดา แก้วไสย์ (สาธารณสุขเเคท)
✨ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 🏨
🤵โดยนายอรรถพล สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
🤵นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
🥰ดำเนินงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด
🏩โรงเรียนเมทนีดล ขอกราบขอบพระคุณ 🙏🏻
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
เป็นอย่างสูงยิ่ง 👍

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design