MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

🏠ครูเมทนีดลอยู่ที่ไหนๆเรารับความรู้ใหม่ๆได้เสมอ💡
💻สุดยอดคุณครูเมทนีดล ปฏิรูปตนต่อเนื่องเรื่อง Active Learning 📚💜💖
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 วันนี้คุณครูเมทนีดลได้เข้าร่วมการฟังบรรยาย การอบรมจากท่านวิทยากรชื่อดัง ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์ จัดโดยองค์การค้าของ สกสค. คุรุสภา (Teachers’CLUB) จัดบรรยายในหัวข้อ ✨✨”การพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ของครูด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)” 👍คุณครูได้รับความรู้ใหม่ๆ พร้อมนำความรู้พัฒนาสู่การเรียนการสอนอย่างแท้จริง ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนเมทนีดลของเรา 💜💖 เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ สู่พลโลกที่สมบูรณ์ในทุกๆด้าน ขอบพระคุณค่ะ 📚✨👩🏻‍🏫💜💖✨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design