MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

เมทนีดลกิจกรรมสนุกเพียบ‼️
🏃🏌️‍♀️โรงเรียนเมทนีดลจัดกิจกรรม International Sport Day ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการอันหลากหลายสำหรับนักเรียนตั้งเเต่ชั้นเนอสรี่ อนุบาล ประถมและมัธยม
🎾ในสัปดาห์นี้เป็นการเริ่มต้นวันกีฬาสีประจำปีของโรงเรียนเมทนีดล โดยกิจกรรมการเเข่งขันในวันเเรก
เป็นการเเข่งขันชักเย่อระหว่างทีม🥰
💛สีเหลือง 🩷สีชมพู 🩵สีฟ้า 💜สีม่วง
🏌️‍♀️การเคลื่อนไหวส่งผลถึงการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง สมรรถภาพการเคลื่อนไหวร่างกายรูปแบบต่างๆ

 

This week was the start of sports day heats for the annual Mataneedol sports day.
The first days event was tug of war which saw Yellow, Pink, Blue and
Purple house going head to head for the spot in the final

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design