MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

สงกรานต์ 2020


เด็กพร้อม#คุณครูขานรับเสมอ! #ชั้นเตรียมอนุบาลเเละอนุบาล เรียนภาษาต่างประเทศเช้า 10 นาฬิกาเริ่ม
#ชั้นมัธยมเเละประถมศึกษาถึงอนุบาล 3 เรียนภาษาต่างประเทศช่วงเช้า เริ่มกิจกรรม 13.00 นาฬิกา
กิจกรรมสงกรานต์ที่โรงเรียนเมทนีดลพร้อมผู้อำนวยการ คุณครูต่างชาติไทย เเละเพื่อนๆ ความสุขทุกวันที่เมทนีดลค่ะ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design