MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 
⛅️🔷เด็กๆ คุณครู พนักงานเมทนีดลมีความสุขกับกิจกรรมหลากหลายรับฤดูหนาว เราได้สูดอากาศดีๆที่เมทนีดลพร้อมเล่นว่าวจุฬาสร้างประสบการณ์วัยเด็กที่เปี่ยมความหมายเเละความสุขค่ะ 🥰😊
🪁🔷ว่าวช่วยให้👩🏽‍🤝‍👨🏼ผู้เล่นเด็กๆ สุขภาพจิตใจดีขึ้น ยิ้ม หัวเราะค่ะ
💪🏻🔷เสริมสร้างกำลังกายให้แข็งแรง ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ที่เมทนีดลเพราะต้องใช้เรี่ยวแรงในการประคองสายป่านที่ต้านแรงลม อีกทั้งเป็นการเพิ่มสติปัญญาในการวางแผนที่จะทำให้ว่าวลอยบนฟ้าได้นาน
🏃🏼🪁🔷เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ รูปทรง และเพิ่มทักษะการสังคมเข้ากลุ่ม
เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างจากการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีได้ในชั่วเวลาหนึ่งด้วยค่ะ
🤝🥰🔷เป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจและสมอง พร้อมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของไทย
👀🪁🔷ว่าวช่วยให้ผู้ชมได้ผ่อนคลาย มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ 😀ลดความเครียดได้มากมายกับการนั่งชมธรรมชาติด้วยกัน🌸👏🏻กับสิ่งเเวดล้อมพรั่งพร้อมปลอดภัยที่โรงเรียนเมทนีดล
#Mataneedol School Winter Camp 27th October 2020👧🏻👦🏼.
Kites come in many different shapes which help students to learn today, helped by teachers our students had great fun learning to fly kites together. Kite flying has many educational and health benefits such as learning about shapes and colours, the science of wind velocity and how kites take flight is also a useful thing to learn.
Flying kites is a typical childhood pastime globally, yet when we grow older, we tend to forget how much fun it can be. but it can also offer a few health benefits that you might not realise.
Exercise: Kite flying puts you in an environment that’s conducive to outdoor play. If you like to get your kite in the air with a running start (even though the wind usually does the work for you), the sprints can help get your heart rate up. Whilst playing outdoors in the fresh air.
Socializing: Kite flying is often done in a group our students get to socialise with each other whilst having fun learning a new skill. Spending time in nature: Flying a kite puts you closer to nature, which offers plenty of mind and body benefits. The health benefits of being in nature are well known. Students become more relaxed in this type of environment. Being outside and experiencing nature helps to reduce anxiety and depression, and benefits students’ mental health.
Mindfulness: Being mindful of your current surroundings fosters acute awareness of the here and now. That awareness, in turn, has several proven health benefits.Research has also shown that it’s associated with changes in areas of the brain involved in increasing memory, learning, and emotions.
Good for the eyes: Kite-flying is also good for eye health. Gazing at the blue sky above can help to strengthen eye muscles.
Boosts creativity: Kite flying develops creative thinking, both in the making of the kite as well as flying and adapting it to changes in the wind.
As you can see in the video the students had a great time learning this activity.
メータニードンイノベーション
メータニードン校のセキュリティを維持するために、いくつかの顔認識カメラを設置しています。 これらのスキャナーは、学校を訪れたすべての人を記録し、到着時間を記録し、同時にあなたの体温を測定します。 これは最高のセキュリティ機器であり、メータニードン校のポリシーに準拠しており、訪問するすべての人が可能な限り安全に保たれます。 👍🏻👍🏻👏🏻
👩👩私たちは、すべての人の身長に合うさまざまなレベルの3つのスキャナーを持っています。 😊
👀自動個人学生入学システムを作成することを可能にする新しい革新。
👩🏻🔧自動体温計は、午前と午後の看護チームへの圧力を軽減し、誰も見逃さないようにします👨🏻🦰最終的に、制御された状況でのこの温度スクリーニングは、COVIDの広がりを監視および防止するのに役立ちます- 19
💃🏻校長のOrathaiSantimataneedol博士に感謝します💖学校で私たち全員を保護するために最新の医療革新を継続的に探しています。
美达尼顿学校2020年10月27日冬令营👧🏻👦🏼
在老师的帮助下,我们的学生一起学习放风筝时,真的非常有趣。风筝有许多不同的形状,可以帮助学生今天来学习他们,风筝飞行具有许多教育和健康益处,例如学习形状和颜色,风速科学以及风筝如何飞行等等。
在全球,放风筝是一种典型的儿童消遣活动,但是随着年龄的增长,我们往往会忘记它能带来的乐趣。 但是放风筝还可以提供一些您可能没有意识到的健康益处。
练习:放风筝会让您处于一个有利于户外运动的环境中。 如果您想从头开始放风筝(即使风通常会为您效劳),则短跑可以帮助您提高心跳速度。 同时在有新鲜空气的户外玩耍。
社交:放风筝通常是在一个小组中进行的,我们的学生可以在互相学习社交技巧的同时获得乐趣。 在大自然中消遣时光:放风筝使您更接近自然,这给身心都能带来很多好处。 自然界的健康益处是众所周知的。 在这种环境下,学生变得更加放松。 出门在外并体验自然,有助于减轻焦虑和沮丧,有益于学生的心理健康。
正念:注意您当前的周围环境会激发对此时此地的敏锐意识。 反过来,这种意识具有一些已证明的健康益处。研究还表明,这种意识与大脑区域的变化有关,这些区域的变化涉及增加记忆力,学习能力和情绪。
对眼睛有益:放风筝对眼睛健康也有好处。 凝视着上方的蓝天可以帮助增强眼部肌肉。
增强创造力:放风筝不仅可以制作风筝,还可以使风筝适应风的变化,从而发展创意。
正如您在视频中看到的那样,学生们在学习这项活动中度过了许多愉快的时光。
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design