MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

ที่เมทนีดลเราสอนให้นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถปกป้องตนเองจากภัยนานา 👧👨
ตลอด14ปี #นักเรียนเมทนีดล พร้อมคุณครู พนักงานเเละผู้อำนวยการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยกันทั้งระบบ
#สร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนมาตรฐานสากล #
กิจกรรมเสริมทักษะซ้อมอัคคีไฟในวันศุกร์ที่
8 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนมีการฝึกทักษะซ้อมอัคคีภัย
และการป้องกันตัวในการเกิดภัยต่างๆ ตามธรรมชาติ และวิธีเอาตัวรอด
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งเมื่อมีการเกิดเพลิงไหม้ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ที่ถูกต้องในการดับไฟกับวิทยากรจริง จากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองเก่า
และรถดับเพลิง แต่เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ไม่สัมผัสนักเรียน
ผู้ปกครองสบายใจได้นะคะ ขอกราบขอบพระคุณนายวิทิต ทองโสภิต
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ที่ให้ความร่วมมือนำเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
นำโดยหัวหน้าวิชาญ และคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อเรียนอย่างมีความสุข สะอาดปลอดภัย ทุกวันที่เมทนีดลค่ะ🚒🚒

 

🚒🚒At Mataneedol School, we teach students important life skills through our Active learning policy.
These skills can be used throughout their lives and begin
with being able to protect themselves, now and in later life.
#Mataneedol School students are taught in ways which will develop their
social and emotional intelligence and this helps them to become the global citizens of the future. 👨‍🦰🧑‍🦰

Yesterday. was Children's day, a full of fun-filled day full of activities and games.
Some key points made were about how to protect themselves,
family and friends. Today they were taught about how to protect themselves
from becoming infected with Covid 19, Stranger Danger with Teacher Patrick,
Earthquake, and Tsunami disasters taught in Chinese by Teachers Juno and Ren.
Students were also treated to a demonstration from the local fire services.
These types of Health and Safety procedures have been introduced to
our students since the School opened 14 years ago. We continually update these to
be in sync with current global trends.This year new topics covering
Gun and Drug culture in today’s world wre introduced by Teacher Mike.
Teachers, staff and our Principal joined to learn together.🧑‍🦰👨‍🦰

 

🚒🚒在美达尼顿学校,我们通过灵活的学习政策向学生教授重要的生活技能。
这些技能可以在现在和将来,以及他们的一生中使用,从而能够保护自己。

美达尼顿学校的学生可以通过各种方式来培养和提高他们的社交和情感智力,
这有助于他们成为未来的世界公民。
昨天是儿童节,是充满乐趣的一天,我们举办了很多活动和游戏包括一些涉及如何保护自己,家
人和朋友的知识。 今天,他们被教导了如何保护自己免受Covid 19的感染,Patrick 老师的防止陌生人的危害,地震
和海啸灾难安全逃生技能(Juno老师和任老师用中文教授)。 学
生还观看了当地消防部门的演习表演。 自学校成立14年来,我们一直向学生介绍了此类健康与安全课题。 我
们会不断更新这些内容,以与当前的全球趋势保持同步。今年,Mike老师介绍了有关当今世界枪支和毒品文化的新话题。 老
师们,职员们和我们亲爱的校长一起参与了学习。
メータニードン校では、アクティブラーニングポリシーを通じて生徒に重要なライフスキルを教えています。
これらのスキルは彼らの生涯を通して使用することができ、現在そして後の人生で自分自身を守ることができることから始まります。
#Mataneedol Schoolの生徒は、社会的および感情的な知性を発達させる方法で教えられ、これは彼らが将来の地球市民になるのに役立ちます。
昨日。 こどもの日、アクティビティやゲームでいっぱいの楽しい日でした。
重要なポイントは、自分自身、家族、友人をどのように保護するかということでした。
今日、彼らは、Covid 19、パトリック先生との見知らぬ人の危険、
地震、津波の災害から身を守る方法について、ジュノ先生とレン先生によって中国語で教えられました。
学生たちはまた、地元の消防署からのデモンストレーションを受けました。
これらのタイプの安全衛生手順は、学校が14年前に開校して以来、生徒に導入されてきました。
現在の世界的なトレンドと同期するようにこれらを継続的に更新しています。
今年は、今日の世界の銃と麻薬の文化をカバーする新しいトピックがマイク先生によって紹介されました。 教師、スタッフ、校長が一緒に学びました。

 

 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design