MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

และเก็บผลผลิตจากสวนเกษตรเมทนีดล
นักเรียนเมทนีดลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
โรงเรียนเมทนีดล นำโดย #ดร.#อรทัย #สันติเมทนีดล (#ผอ.ฝนของเรา💖)สนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะชีวิตแท้จริงในการลงมือปฏิบัติจริง
(Active Lerning)เด็กๆเก็บผลผลิตมะละกอ จากสวน สะอาดปลอดภัยค่ะ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design