MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#ดร_.#อรทัย #สันติเมทนีดล #ผอ_ฝนของเรา💕
ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
👨‍💻👩🏻‍💻โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แสนมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.กรวิภา พูลผล รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
เรียนเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ตัวแทนหลักภาคเอกชน
ร่วมบรรยายออนไลน์หัวข้อ "แนวทางและโอกาสเข้าสู่อาชีพครู"
รวมทั้งการบริหารงานวิชาการ และระบบการจัดการศึกษาด้านพหุวัฒธรรมในโรงเรียนเมทนีดล เพื่อเป็นเเนวทางสำหรับนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา คณะมนุยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเป็นการเพิ่มความมั่นใจประสบการณ์ในการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
ที่ทันสมัยพร้อมรับการทำงานชีวิตจริงอย่างมีคุณภาพ
ท่านผอ.ฝน ผู้อำนวยการคนเก่ง👍ของเรา
ได้มอบองค์ความรู้เเนะนำเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สร้างให้นักศึกษาคณะมนุยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเห็นว่าตนมีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐและเอกชน
ที่มีความต้องการครูในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design