MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#ตีพิมพ์ผลงานวารสารวิทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา📚
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF MULTICULTURAL EDUCATION AT MATANEEDOL SCHOOL,
KHON KAEN PROVINCE
ระดับชาติ🇹🇭
ขอแสดงความยินดี✨👍
กับดร_อรทัย_สันติเมทนีดล ผอ_ฝนของเรา💃 ได้รับเลือกผลงานวารสารปรับโฉมใหม่ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ปีพ.ศ. 2563
บทความวิจัย📔ชื่อเรื่อง
“แนวทางการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น”
GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF MULTICULTURAL EDUCATION AT MATANEEDOL SCHOOL,
KHON KAEN PROVINCE
นับเป็นผลงานดีเด่นด้านงานวิชาการระดับเข้มข้นชั้นเยี่ยมที่ได้รับคัดเลือก
และตีพิมพ์ เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนทางการศึกษาของประเทศ
วิทยการใหม่ๆ มีความก้าวหน้า
ที่หลากหลาย และจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
สุดยอด👍ผลงานสร้างสรรค์บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนเมทนีดล
ที่มีผู้นำเก่งเข้มแข็งด้านวิชาการต่อเนื่องและเป็นความภาคภูมิใจ ในการได้รับเลือกตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติ จากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อเนื่องให้เห็นถึงหัวใจสำคัญของเมทนีดลเราคือพหุวัฒธรรมในโรงเรียนที่จะสร้างความสุขในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสันติ เป็นนักเรียนพลโลกสากลที่เปี่ยมด้วยปัญญา จิตใจดีงาม มีความสุข อย่างสมบูรณ์ “

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design