MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#สุดยอด! รูปแบบการสอนออนไลน์🧑🏼‍💻แบบ4D
เอมเทสเคอริเออร์ของเมทนีดลมาส่งกล่องความรู้เเล้วครับ! #โรงเรียนเมทนีดล #จังหวัดขอนแก่น
💁🏻‍♀️พร้อมจัดเสริฟคุณครูต่างชาติตัวจริงถึงบ้านเพื่อให้นักเรียนเมทนีดลทุกคนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขต่อเนื่องกับคุณครูเมทนีดลของเรา
โดยสมาชิกเมทนีดลจะได้รับรูปแบบโมเดล
💁‍♂️โรงเรียนจะจัดพนักงานรถเอมเทสเคอรี่เออร์ (MTES’s Courier)จะสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าดำเนินงานที่บ้านท่าน
🎁 กล่องวิเศษส่งความสุข พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนชิ้นงานจริงต่อสัปดาห์จัดส่งถึงครอบครัวเมทนีดลทุกบ้านโดยเอมเทสเคอริเออร์ของเมทนีดล (MTES’s Courier) โดยก่อนมอบถึงมือจะพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยต่อสมาชิกทุกคน ในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์แบบ 4D ที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ สัมผัสอุปกรณ์ชิ้นงานจริงไปพร้อมกับคุณครูแบบ
Real time
🙏💜ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจเราดูแลบุตร-หลานของท่านต่อเนื่องมาตลอด 13 ปี ขึ้นปีที่ 14 อย่างสวยงามค่ะ และพบกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 4D ค่ะ 💖

 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design