MATANEEDOL SCHOOL We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL KHON KAEN THAILAND We fill the students with wisdom MATANEEDOL SCHOOL
 
           
           
gallery teacher schoolnews contact us
Best
price
 

 

#โรงเรียนเมทนีดล ได้รับเป็นศูนย์สอบระดับชาติ สวช.
เฟ้นอัจฉริยะภาพตามที่นักเรียนสนใจ(ไม่มีบังคับ)
โดย สวช.อนุญาตจัดสอบในโรงเรียนเฉพาะนักเรียนเมทนีดลโดยใช้ห้องสอบของ
IGCSE มาตรฐานสูง ปลอดภัย 📝💜🍀
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมทนีดลจังหวัดขอนเเก่น
👩🏻‍🦰 #ดร. #อรทัย #สันติเมทนีดล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล
เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมสอบระดับชาติ มอบหมายกรรมการควบคุมการสอบคือ
👱🏻‍♀️นางสาวภัทราภรณ์ วรชิน (คุณครูป้อมแป้ม)
👱🏻‍♀️นางสาวสุพรรษา บุตตเขียว (คุณครูสุ)
ที่ได้รับการรับรองเป็นกรรมการคุมสอบ พร้อมทั้งยังได้รับใบอนุญาตจากศูนย์สอบเเห่งมหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ด เเขนง IGCSE เป็นกรรมการสอบฝ่ายไทย
การสอบจัดดำเนินการ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง PDCA เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถควบคู่กับการเรียน โดยมี นักเรียนที่เข้าสอบ
🔮ประเภทอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
1.เด็กชายปรรณพันธ์ จันทะวงศ์ศรี
2.เด็กหญิงธมกร ศรีสุดา
3.เด็กหญิงต้องตา นวสฤษฏ์กุล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กชายณัฎฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต
2.เด็กชายชยกฤต เพียนอก
🔮ประเภทอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1.เด็กหญิง พิมพ์นภัสถ์ เจริญอภิบาล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กชายณัฎฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต
2.เด็กชายชยกฤต เพียนอก
📢ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2017 MATANEEDOL.COM : All rights reserved. This website was created by : 88 Graphic Design